Waxing

Barclay Relax

Body

Underarm Waxing                                          20 minutes                          $ 25

Full Arm Waxing                                             30 minutes                          $ 35

Full Leg Waxing                                              45 minutes                          $ 60

Women

Biking Style Waxing                                        30 minutes                          $ 35

Brazilian Waxing                                              45 minutes                         $ 60

Men

Chest Waxing                                                   30 minutes                         $ 50

Back Waxing                                                    30 minutes                         $ 50

Face

Chin Waxing                                                     10 minutes                          $ 15

Upper & Lower Lip Waxing                             10 minutes                          $ 15

Eyebrow Waxing                                              10 minutes                          $ 15

Full Face Waxing                                             40 minutes                         $ 60

Loading...